Tiến bộ điều trị phình động mạch chủ bụng tại Việt Nam
Văn Tần