Kết quả đặt ống ghép nội mạch điều trị phình động mạch chủ (ĐMC)
Văn Tần