Kết quả điều trị thiếu máu mãn tính chi dưới tại bệnh viện Bình Dân
Trần Công Quyền