ĐIỀU LỆ HỘI PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM

 

CHƯƠNG I
TÊN HỘI- TÔN CHỈ- MỤC ĐÍCH
 
Điều 1: Hội lấy tên là Hội phẫu thuật Tim mạch & Lồng ngực Việt Nam. Tên giao dịch quốc tế:
The Society of Cardiovascular and Thoracic Surgery of Viet Nam (SCVTSVn)
Điều 2: Hội phẫu thuật Tim mạch & Lồng ngực là một tổ chức xã hội tự nguyện của các Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Dược sĩ, Kỹ thuật viên, cán bộ khoa học đã và đang làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, điều trị thuộc ngành phẫu thuật Tim mạch & Lồng ngực cũng như một số ngành có liên quan mật thiết khác.
Điều 3: Hội hoạt động tuân thủ pháp luật của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tự nguyện là thành viên của tổng hội Y Dược học Việt Nam, liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và được sự bảo trợ của Bộ Y tế.
Điều 4: Hội hoạt động trên phạm vi cả nước. Có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Ngân hàng.
Trụ sở của hội hoạt động tại Hà Nội
 
CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ CỦA HỘI
 
Điều 5: Hội Phẫu thuật Tim mạch & Lồng ngực Việt Nam có nhiệm vụ:
1. Động viên và giúp đỡ hội viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và xây dựng nền y học Việt Nam ngày càng phát triển.
2. Tham gia ý kiến vào việc xây dựng những chủ trương chính sách phát triển ngành Y Dược nói chung và chuyên ngành PT Tim mạch & Lồng ngực nói riêng.
3. Đặt mối quan hệ với những đoàn thể Y Dược học và các tổ chức khoa học kỹ thuật trong nước và nước ngoài theo pháp luật Nhà nước quy định.
4. Tổ chức những lớp đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên. Tư vấn phản biện các công trình nghiên cứu và điều trị bệnh
Điều 6: Hội là thành viên của tổng hội Y Dược học, tôn trọng tôn chỉ mục đích và nghiêm chính thi hành điều lệ của tổng hội. Tham gia các hoạt động của tổng hội và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của tổng hội Y học Việt Nam và liên hiệp các hội KHKT Việt Nam
           
CHƯƠNG III
HỘI VIÊN
 
Điều 7: Hội viên là công dân Việt Nam đang công tác hoặc nghỉ hưu ở các cơ sở y tế Nhà nước hay tư nhân thuộc chuyên ngành phẫu thuật Tim mạch & Lồng ngực và có quan hệ mật thiết khác. Những người có nhiều đóng góp cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật và tổ chức phát triển chuyên ngành phẫu thuật phẫu thuật Tim mạch & Lồng ngực đều có thể tham gia.
Những người có công đóng góp lớn cho hội thì sẽ được kết nạp vào hội viên danh dự của hội.
Điều 8: Nhiệm vụ và quyền lợi của hội viên
Hội viên có nhiệm vụ:
1.      Tôn trong điều lệ hội, nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của ban chấp hành hội, tuyên truyền phát triển hội viên, vận động quần chúng hưởng ứng mọi hoạt động của hội.
2.      Chăm lo xây dựng đoàn kết trong nội bộ hội
3.      Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn. Không ngừng nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, góp phần xây dựng nền y học nước ta trở thành nền Y Dược khoa học, dân tộc, đại chúng
4.      Phát huy tính sáng tạo, tinh thần tự lực cánh sinh, cống hiến khả năng kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của mình để phục vụ nhân dân.
5.      Hoạt động chuyên môn phải theo đúng chủ trương, đường lối y học và y tế của Đảng và pháp luật của Nhà nước
6.      Tham gia sinh hoạt hội đúng hạn
Hội viên có quyền:
1.      Thảo luận và biểu quyết mọi công việc của hội, bầu cử và ứng cử vào ban chấp hành hội
2.      Được bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn. Được khuyến khích phát huy khả năng về mọi mặt để phục vụ nhân dân
3.      Được trình bày các đề tài nghiên cứu khoa học của mình trong các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật của hội để được đồng nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh
4.      Được hội nhận xét về các công trình của mình để đề nghị chính quyền khen thưởng, công nhận quyền tác giả, sáng chế…
5.      Được giới thiệu đăng các công trình của mình vào các tạp chí, nội san của tổng hội và các hội
6.      Được xin ra hội khi thấy không còn điều kiện tham gia
7.      Được hội bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình nếu xét thấy bị xâm phạm
8.      Được hưởng quyền lợi khác do hội quy định
 
CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC CỦA HỘI
 
Điều 9: Hội được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và làm việc theo nguyên tắc dân chủ. Tổ chức của hội gồm:
-         Ở trung ương có hội phẫu thuật Tim mạch & Lồng ngực Việt Nam
-         Các phân hội chuyên ngành
-         Các chi hội cơ sở ( từ 5 hội viên trở lên) và các tổ chức trực thuộc
-         Ở các tỉnh, thành phố nếu có nhu cầu có thể thành lập hội ở tỉnh do UBND tỉnh quyết định
Các hội thành viên hoạt động theo điều lệ của mình, tuân thủ điều lệ của hội trung ương và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của hội trung ương
Điều 10: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của hội là Đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội đại biểu toàn quốc họp 4 năm một lần. Đại hội họp bất thường khi các ủy viên ban chấp hành hội hoặc 2/3 có chi hội yêu cầu. Số đại biểu dự đại hội do ban chấp hành hội quyết định
Đại hội có nhiệm vụ:
-         Thông qua báo cáo nhiệm kỳ và bàn phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới
-         Thông qua sửa đổi điều lệ (nếu có)
-         Bầu ban chấp hành trung ương hội
Điều 11: Ban chấp hành hội phẫu thuật Tim mạch & Lồng ngực Việt Nam do đại hội bầu. Số lượng ủy viên ban chấp hành do đại hội quy định. Ban chấp hành bầu ra ban thường vụ để giúp ban chấp hành tiến hành công việc thường xuyên của hội.
Ban thường vụ gồm:
-         Chủ tịch
-         Các phó chủ tịch
-         Tổng thư ký và một số ủy viên
1.      Chủ tịch có quyền hạn và trách nhiệm:
-         Đại diện pháp nhân của hội trước pháp luật
-         Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của đại hội, của hội nghị đại biểu và các quyết định của ban chấp hành
-         Triệu tập và chủ trì cuộc họp của ban chấp hành hội
-         Chịu trách nhiệm trước ban chấp hành và toàn thể hội viên về các hoạt động của hội
2.      Các phó chủ tịch hội là người giúp việc Chủ tịch, nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch phân công
3.      Tổng thư ký: Có nhiệm vụ giúp Chủ tịch quản lý và giải quyết công việc hàng ngày của cơ quan trung ương hội
Cơ quan trung ương hội gồm: Ban thư ký- văn phòng hội do tổng thư ký trực tiếp phụ trách, các ban chuyên môn, hội đồng và một số tổ chức khác, các tổ chức này do ban thường vụ lập ra
Tùy theo nhu cầu công tác, ban thường vụ có thể thành lập các ban chuyên môn, ban tổ chức cán bộ, ban liên lạc quốc tế, ban sinh hoạt khoa học kỹ thuật, ban tuyên truyền và xuất bản báo chí, ban tư vấn và phản biện, ban kinh tế tài chính. Mỗi ban do một ủy viên ban chấp hành làm trưởng ban
Hội có cơ quan xuất bản riêng và các tổ chức dịch vụ kinh tế khoa học kỹ thuật để gây quỹ cho hội theo đúng quy định của Nhà nước
Điều 12: Mỗi chi hội phẫu thuật Tim mạch & Lồng ngực phải có 50 hội viên trở lên
Điều 13:Ban chấp hành do các chi hội do đại hội toàn thể hội viên bầu ra gồm Chủ tịch, 01 phó chủ tịch và 01 ủy viên thư ký
Điều 14: Nhiệm vụ và quyền hạn của các chi hội:
a.      Nhiệm vụ:
1.      Tôn trọng và thi hành điều lệ của hội
2.      Tham gia các hoạt động của hội
3.      Tổ chức trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, thường xuyên báo cáo hoạt động của chi hội mình lên hội
b.      Quyền hạn:
1.      Đề nghị, thảo luận, phê bình công việc của hội
2.      Giới thiệu người ứng cử và bầu cử ban chấp hành hội
Điều 15: Ban chấp hành hội họp thường kỳ 6 tháng một lần, các chi hội 3 tháng một lần. Ngoài ra khi cần thiết, ban thường vụ có thể triệu tập bất thường sớm hoặc chậm hơn thời gian quy định nhưng phải thông báo cho toàn thể các ủy viên ban chấp hành những lý do
Điều 16: Đình chỉ và giải thể hôi
Việc đình chỉ và giải thể hội được thực hiện theo quy định của pháp luật
 
CHƯƠNG V
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
 
Điều 17: Những tổ chức hội và hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác hội sẽ được khen thưởng hoặc có thể đề nghị các cấp chính quyền khen thưởng
Điều 18:
-         Những tổ chức hội và hội viên nào không có báo cáo hoạt động lên hội sẽ không còn là thành viên của hội nữa
-         Trong thời gian 2 năm, phân hội nào không có báo cáo hoạt động lên hội sẽ không còn là thành viên của hội nữa
-         Những hội viên bị kỷ luật của chính quyền, xét không còn đủ tiêu chuẩn hội viên thì sẽ bị xóa tên trong sổ Hội
-         Đơn vị và hội viên thuộc cấp nào, cấp Hội ấy đề nghị ban chấp hành Hội quyết định kỷ luật và báo cáo lên Ban chấp hành Tổng hội Y Dược học Việt Nam
 
CHƯƠNG VI
TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH CỦA HỘI
 
Điều 19: Tài sản của Hội phẫu thuật Tim mạch & Lồng ngực Việt Nam bao gồm:
-         Hội phí của hội viên ( do Ban chấp hành Hội quyết định)
-         Thu nhập do các hoạt động gây quỹ của Hội được Nhà nước cho phép
-         Viện trợ bằng tiền hoặc hiện vật của các đoàn thể và cá nhân trong và ngoài nước
-         Tài chính của Hội được quản lý và sử dụng theo quy định của Ban chấp hành hội và sự hướng dẫn của cơ quan tài chính Nhà nước
Khi Hội giải thể thì toàn bộ tài sản của Hội được giao lại cho Nhà nước
 
CHƯƠNG VII
HIỆU LỰC THI HÀNH
 
Điều 20: Điều lệ này gồm 7 chương, 21 điều đã được đại biểu Đại hội toàn quốc lần thứ nhất thông qua ngày …./ …./2005
Điều 21: Chỉ có Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội phẫu thuật Tim mạch & Lồng ngực Việt Nam mới có quyền sửa đổi điều lệ và có hiệu lực kể từ khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
 

                                                                                                                        Hội PT Tim mạch & Lồng ngực Việt Nam

 

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn