Tạp chí số 25
Tạp chí số 25

 MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ GỬI ĐĂNG

TẠP CHÍ PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM

 

                Là những bài viết của các tác giả thuộc chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam.

Bài đăng gửi về: Ban biên tập Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam

Địa chỉ: Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E, 87-89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:          (84 - 4) 37480360                                   Fax : (84 - 4) 37480361

Email;     actsvn@vnn.vn                         và         contact@trungtamtimmch.vn

Website;  www.phauthuattim.org.vn

                Thể lệ gửi bài:

                1. Bài gửi đăng kết quả công trình NCKH chưa được đăng ở bất kỳ ở tạp chí quốc gia nào.

                2. Các thuật ngữ phải thống nhất theo thuật ngữ Bách khoa Việt Nam

                3. Bài gửi đăng phải chế bản tiếng Việt, Font Time New Roman 14 (hệ Font Unicode), khoảng cách dòng 1,5 line. Mỗi bài không quá 7 trang khổ A4 kể cả hình minh họa và tài liệu tham khảo. Mỗi bảng tối đa 10 dòng, 6 cột. Tổng số ảnh và hình không quá 4.

                4. Trình tự và cách trình bày các mục trong bài:

                a/ Đầu đề câu ngắn gọn, cuối tiêu đề không để dấu chấm, Font chữ Time New Roman 14, đậm, viết in hoa.

                b/ Họ và tên tác giả, nơi làm việc, không ghi chức danh, học vị.

                c/ Tóm tắt tiếng Việt nêu rõ các phần đặt vấn đề, mục tiêu NC, đối tượng và PPNC, KQNC, bàn luận và kết luận tất cả không quá 200 từ.

                - Từ và cụm từ khóa không quá 6 từ/ cụm từ

                d/ Nội dung: các phần được đánh số La Mã từ I đến V

I.                    ĐẶT VẤN ĐỀ

II.                 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

III.               KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

IV.              BÀN LUẬN

V.                 KẾT LUẬN

                             e/ Tài liệu tham khảo không quá 10 TLTK. Cần nêu đủ: tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tạp chí/báo, quyển(tập), số, trang.

                            f/ Tóm tắt tiếng Anh hoặc tiếng Pháp được dịch từ tóm tắt tiếng Việt, được trình bày dưới dạng Paragraph, kể cả từ khóa và đầu đề.

                            5. Bài không được đăng, không trả lại bản thảo.

Chi tiết trong file đính kèm

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: