QUY ĐỊNH BÁO CÁO KHOA HỌC HỘI NGHỊ KHOA HỌC PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 6

QUY ĐỊNH BÁO CÁO KHOA HỌC

HỘI NGHỊ KHOA HỌC PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC

TOÀN QUỐC LẦN THỨ 6

 

1. Mỗi đề tài gồm có:

a) Một bài tóm tắt có độ dài tối đa là 01 trang giấy A4, có kèm bản dịch ra tiếng Anh

b) Một bài viết toàn văn báo cáo bằng tiếng Việt dài không quá 10 trang, có đầu đề bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

c) Cuối mỗi bài phải ghi rõ tên, địa chỉ, email và số điện thoại của tác giả chính để Ban Tổ chức tiện liên lạc.

d) Đề nghị quý vị gửi bài soạn theo phông chữ Time New Romans - Unicode, cỡ chữ 12.

2. Bố cục cơ bản và format cơ bản:

Tóm tắt

TÊN BÀI VIẾT

Tên tác giả

1.    MỤC TIÊU:

2.    PHƯƠNG PHÁP:

3.    KẾT QUẢ:

4.    KẾT LUẬN:

 

Abstract

TITLE OF RESEARCH

Author

1.    OBJECTIVES:

2.    METHODS:

3.    RESULTS:

4.    CONCLUSIONS:

Keywords:

 

Toàn văn

TÊN BÀI VIẾT

Tên tác giả

1.    ĐẶT VẤN ĐỀ:

2.    ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

3.    KẾT QUẢ:

4.    BÀN LUẬN:

5.    KẾT LUẬN:

Địa chỉ liên lạc:

-                      Tên, Chức danh: GS/PGS/TS/ThS. Nguyễn Văn A  

-                      Nơi công tác:

-                      Địa chỉ Email:

-                      Số điện thoại:

Tất cả các bài báo cáo khoa học sẽ được chuyển đến Hội đồng khoa học của HPTTMLNVN.Hội đồng Khoa học của HPTTMLNVN sẽ chọn ra một số bài có chất lượng khoa học tốt để đưa vào chương trình báo cáo miệng (mỗi báo cáo dài tối đa 10 phút).

Một số báo cáo khác sẽ chọn làm báo cáo treo (Poster) với cỡ lớn 90 x 120 cm.

Các bài gửi đến trước sẽ được xét ưu tiên chọn trước.

Các tác giả nước ngoài sẽ trình bày bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (có bản dịch tiếng việt chiếu song song).

Báo cáo viên chính thức sẽ đương nhiên có Giấy mời dự Hội nghị.

Tất cả các bài Tóm tắt báo cáo miệng hoặc poster đều được in trong cuốn “Tóm tắt báo cáo khoa học". Cuốn tóm tắt này sẽ được phát cho các Đại biểu,và sẽ gửi cho các tác giả không có điều kiện đến dự Hội nghị.

Các bài toàn văn được chọn báo cáo sẽ được in trong “Kỷ yếu các đề tài khoa học” số đặc biệt của một Tạp chí của hội phẫu thuật tim mạch lồng ngực.

3. Quy định slide báo cáo

            Slide báo cáo trong vòng 10 phút

            Slide trình bày rõ ràng, font chữ theo Unicode.

            Hạn chế sử dụng video có dung lượng lớn.

4. Bài gửi về cho Ban tổ chức theo địa chỉ liên lạc sau đây:

            TS. NGUYỄN HOÀNG ĐỊNH

            Phó tổng thư ký hội

            Điện thoại: 090850090

            Email: nguyenhoangdinh@yahoo.com

Hoặc

PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng

Tổng thư ký hội

Số điện thoại: 0913045522

Email: hung.doanquoc@gmail.com

 

 

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: